Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Δεκέμβριος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>

12/12/2017: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για ένα έτος, για το έτος 2018

Ο Δήμος Φαιστού προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για ένα έτος», για το έτος 2018 , προϋπολογισμού 16.762,32 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους σύμφωνα με:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.


2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ιδίως του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση».


3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.


5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς της με αριθμό 22/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας » της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού, στον ιστότοπο www.dimosfestou.gr .

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 18-12-2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 14:00 μ.μ. παραδοθέντες ή αποστελλόμενες στο Γραφείο Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, στην Οδό Πάροδος 25ης Μαρτίου 1.


Πληροφορίες : Φλουρής Εμμανουήλ τηλ. 28923 40226 & Πηρουνάκη Μαρία τηλ. 28923 40236.

Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
              ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

Μαζί με την οικονομική & τεχνική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:


α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, πρόσφατα ενημερωμένο.

 

Αντί αυτών, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης από τον Οικονομικό Φορέα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας εκπληρώνει αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά και αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ότι αυτά θα κατατεθούν, ενημερωμένα, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, εφόσον ανταποκρίνεστε πλήρως στις απαιτήσεις της προμήθειας, δηλαδή στις τεχνικές προδιαγραφές και στα οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία της καθώς και να τηρείται τους όρους της , όπως αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων της με αριθμό 22/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας » της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

 

Επισυνάπτεται η με αριθμό 22/2017 μελέτη , συνταχθείσα από την Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

 

Ο Δήμαρχος
Αρμουτάκης Γεώργιος
α.α.


Ο Αντιδήμαρχος
Μαυράκης Γεώργιος

 

Σχετ.Αρχεία:

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2 ΜΕΛΕΤΗ 22-2017

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)