Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Δεκέμβριος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>

10/11/2017: Κανονισμός Διαχείρισης Ακάλυπτων χώρων οι οποίοι εντάσσονται παρ. 1.26 του άρθρου 94 του Ν 3852/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ. Αρ. 196/2017

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο

Η παρούσα κανονιστική απόφαση έχει σκοπό να καθιερώσει κανόνες άσκησης της Δημοτικής αρμοδιότητας που αναφέρεται στην παρ. 1.26 του άρθρου 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τα Α΄ /2010) σε συνδυασμό με την Πυροσβεστική Διάταξη αρ. 4/2012 ( ΦΕΚ 1346 τα Β΄/25.04.2012)

Ειδικότερα αφορά την διαχείρισης υποθέσεων καθαρισμού – αποψίλωσης από ξερά χόρτα σε ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους .

 

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι :

• Να δημιουργηθεί αρχείο με οικοπεδικούς και άλλους ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους καθώς και με τα στοιχεία των ιδιοκτητών τους .

• Να οριστεί ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης των παραπάνω υποθέσεων ούτως ώστε να εξελίσσονται με συγκεκριμένα τυποποιημένα βήματα τα οποία θα διασφαλίζουν την ομοιόμορφη και σύννομη διαχείριση τους .

• Να καθιερώσει ένα σύστημα ενημέρωσης των ιδιοκτητών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την τήρηση της καθαριότητας στους οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους .

• Να καθιερώσει ένα ενιαίο σύστημα κοστολόγησης του αυτεπάγγελτου καθαρισμού των ακάλυπτων χώρων που δεν καθαρίζονται από τους ιδιοκτήτες τους .

• Να λειτουργήσει ως «παιδευτικό μέσο» παρά το ότι στο πλαίσιο των διατάξεων του προβλέπει κυρώσεις.

Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η Δημοτική Αρχή και μόνο εκεί που θα αποτύχει η συνεννόηση.

 

 

Άρθρο 3ο

Νομικό πλαίσιο

Ο παρόντας κανονισμός συντάχθηκε με βάση τις εξής διατάξεις .

1. Νόμος 3852/2012 άρθρου 94 παράγραφος 1 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» βάσει των οποίων: «η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά του, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα ».

2. Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 περί «καθορισμού προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών».

3. Ποινικός Κώδικας άρθρο 433 .

4. Βασιλικό Διάταγμα 24.9/20.10.1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

5. Βασιλικό Διάταγμα 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διαχειρίσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων ».

6. Νομοθετικό Διάταγμα 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

7. Νόμος 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας κ.λ.π.»

8. Νόμος 2307/1995 «Περί προσαρμογής νομοθεσίας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης»

9. Νόμος 2717/1999 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

 

 

Άρθρο 4ο

Αρμοδιότητες

Α) Οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων , των κωμοπόλεων και των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα απ΄ αυτά, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά, επίσης οφείλουν να τα περιφράξουν και προβαίνων στην περιοδική αποψίλωσή τους.

Β) Ο Δήμος έχει την ευθύνη του ελέγχου για την τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των παραπάνω χώρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων καθώς και την υποχρέωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Γ) Η Πυροσβεστική Αρχή έχει την ευθύνη άσκησης ποινικών κυρώσεων.

Δ) Η Δημοτική Αρχή έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντα κανονισμού και θα πρέπει να ενεργεί μέσω των αιρετών και υπηρεσιακών της οργάνων ως εξής :

• Τοπικά Συμβούλια – καταγραφή των οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους καθώς και παροχή στοιχείων για τους ιδιοκτήτες τους .

• Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Συλλογή στοιχείων από τα Τοπικά Συμβούλια , από καταγγελίες και από υπηρεσίες σχετικά με τους ακάλυπτους χώρους που χρήζουν παρέμβασης καθώς και σχετικά με τους υπόχρεους για τον καθαρισμό των οικοπεδικών τους χώρων - τήρηση σχετικού αρχείου – αλληλογραφία με τους υπόχρεους και με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες – εκτέλεση των τυχών αυτεπάγγελτων καθαρισμών – υπολογισμός εξόδων και προστίμων και εισήγησεις για τον καταλογισμό τους – εισήγηση για την διαχείριση τυχών εντάσεων επί επιβληθέντων προστίμων .

• Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών – Διαπίστωση αν ο υπό έλεγχο χώρος εντάσσεται στην περίπτωση του 94 παρ1-26 Ν. 3852/2012 ( εντός οικισμού η σε απόσταση 100 m από αυτόν ) – Υπολογισμός της έκτασης του χώρου .

• Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Επίδοση πάσης φύσεων εγγράφων που σχετίζονται με την διαδικασία διαχείρισης των παραπάνω υποθέσεων – Παροχή στοιχείων σχετικά με ιδιοκτήτες .

• Νομική υπηρεσία – Διαχείριση τυχών νομικών θεμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του κανονισμού .

• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με βεβαίωση και είσπραξη προστίμων και εξόδων – Διαχείριση τυχών ενστάσεων .

Η εξατομίκευση των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα γίνει με σχετική απόφαση Δημάρχου .

 

 

Άρθρο 5ο

Βήματα διαχείρισης

Βήμα 1. Συλλογή στοιχείων για οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων , όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος , και χρήζουν παρέμβαση για τον καθαρισμό τους .

Βήμα 2. Πιστοποίηση για την ένταξη των προς διερεύνηση χώρων στις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Νόμου 3852/2012 (βρίσκονται εντός οικισμού η σε απόσταση 100m από τα όρια του οικισμού).

Βήμα 3. Έρευνα για τον εντοπισμό των υπόχρεων . ( Ονοματεπώνυμα , Ταχυδρομική Διεύθυνσης , Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας , ΑΦΜ ) .

Βήμα 4. Ενημέρωση των υπόχρεων σχετικά με τις ευθύνες τους και τις συνέπειες σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος .

Βήμα 5. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος , έλεγχος για την ανταπόκριση των υπόχρεων και σύνταξη σχετικής έκθεσης καθώς και εισήγηση για τον προγραμματισμό αυτεπάγγελτου καθαρισμού η για το κλείσιμο της υπόθεσης ανάλογα με το αν οι υπόχρεοι έχουν ανταποκριθεί .

Βήμα 6. Προγραμματισμός και εκτέλεση αυτεπάγγελτου καθαρισμού οικοπεδικών χώρων σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν ανταποκριθούν .

Βήμα 7. Ενέργειες για την άσκηση ποινικής δίωξης .

Βήμα 8. Υπολογισμός προστίμου , εξόδων καθαρισμού και διοικητικής διαχείρισης της υπόθεσης και εισήγηση για τον καταλογισμό του ποσού σε βάρος του υπόχρεου .

Βήμα 10 . Απόφαση Δημάρχου για τον καταλογισμό προστίμου σε βάρος του υπόχρεου .

Βήμα 11 . Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καταλογισμό των εξόδων σε βάρος του υπόχρεου .

Βήμα 11. Ενημέρωση του υπόχρεου για το καταλογισθέν ποσό .

Βήμα 12. Διαχείριση τυχών ενστάσεων από την Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων .

Βήμα 13 . Επικύρωση της απόφασης της Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

 

Άρθρο 6ο

Υπολογισμός εξόδων καθαρισμού .

Τα έξοδα αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Νόμου 3852/2012 υπολογίζονται με βάση τον εξής οδηγό .

α/α

Περιγραφή

Μονάδα

Τιμή μονάδας

 

 

 

1

Κόστος διοικητικής εργασίας (Μετακινήσεις , αυτοψίες , επίβλεψη αυτεπάγγελτοι καθαρισμού , διεκπεραίωση εγγράφων , επιδόσεις εγγράφων από υπάλληλο του Δήμου , ταχυδρομικά τέλη κ.λ.π.) .

 

 

Ανά περιστατικό

 

 

 

60,00€

 

 

 

2

 

 

 

Νομικές υπηρεσίες

Συνολικό κόστος υπηρεσιών νομικού ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας

 

 

3

Καθαρισμός ακάλυπτου χώρου με ποώδη ή και θαμνώδη βλάστηση με μεταφορά και διαχείριση των προϊόντων καθαρισμού .

Στρέμμα

150,00€

 

 

4

Καθαρισμός ακάλυπτου χώρου με κυρίως αστικά απορρίμματα με μεταφορά , διαχωρισμό και διαχείρισης των προϊόντων καθαρισμού .

Στρέμμα

200,00€

 

 

 

5

Καθαρισμός ακάλυπτου χώρου με κυρίως αστικά απορρίμματα και με ογκώδη αντικείμενα με μεταφορά διαχωρισμό και διαχείριση των προϊόντων καθαρισμού.

Στρέμμα

400,00€

 

6

Κλάδεμα δέντρου ύψους έως 8m με συλλογή , μεταφορά και διαχείριση φυτικού υλικού .

Ανά /δέντρο

160,00€

 

7

Κλάδεμα δέντρου ύψους έως 16m με συλλογή , μεταφορά και διαχείριση φυτικού υλικού .

Ανά /δέντρο

200,00€

 

8

Κλάδεμα δέντρου με ύψος μεγαλύτερο από 16m με συλλογή μεταφορά και διαχείριση φυτικού υλικού .

Ανά /δέντρο

300,00€

 

9

Υλοτόμηση νεκρού δένδρου ύψους έως 8m με συλλογή μεταφορά και διαχείριση φυτικού υλικού .

Ανά /δέντρο

50,00€

 

10

Υλοτόμηση νεκρού δένδρου ύψους έως 16m με συλλογή μεταφορά και διαχείριση φυτικού υλικού .

Ανά /δέντρο

100,00€

 

 

11

Υλοτόμηση νεκρού δένδρου με ύψος μεγαλύτερο από 16m με συλλογή , μεταφορά και διαχείριση φυτικού υλικού .

Ανά /δέντρο

150,00€

 

 

Άρθρο 7ο

Αντιρρήσεις – διαφορές

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου , μπορεί να κατατεθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από τον υπόχρεο .

Επί της ένστασης αποφασίζει η Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Φαιστού της οποίας οι αποφάσεις επικυρώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο .

Η Επιτροπή μπορεί να εξαλείψει το πρόστιμο σε περίπτωση που ο προσφεύγων αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την παράβαση , επίσης σε απόλυτα αιτιολογημένες περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να μειώσει το πρόστιμο έως και 50% .

Δεν εξετάζονται ενστάσεις που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα .

Τονίζεται ότι η παραπάνω δυνατότητα μείωσης ή εξάλειψης χρηματικού πόσου ισχύει μόνο για το πρόστιμο και δεν αφορά τα έξοδα καθαρισμού των οικοπεδικών χώρων καθώς και τα έξοδα διαχείρισης των παραπάνω υποθέσεων τα οποία καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε κάθε περίπτωση .

 

 

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)