Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Ιουλιος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<< >>

03/10/2017: Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων Του Δήμου Φαιστού

 Ο Δήμαρχος Φαιστού προκηρύσσει ότι την 17/10/2017 ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού στο Δημοτικό κατάστημα Φαιστού, οδός  Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ. 70400, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Φαιστού στις  16/10/2017, ημέρα Δευτέρα έως και την ώρα 15.00 μ.μ., είτε να σταλούν  ταχυδρομικά είτε να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

 

 Από τη συνολικά προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης ποσό 11.072,20 ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.0001 των εξόδων του προϋπολογισμού 2017 και το υπόλοιπο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και θα βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ των εξόδων.

 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010), τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3563/2007, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, τροποποιήθηκε και ισχύει με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

 

 Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της αξίας της μετά από αξιολόγηση της προσφοράς του, από το αρμόδιο όργανο.

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης και β) σε κράτος – μέλος του Ε.Ο.Χ..

 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  Γραφείο Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος Μελαμπιανάκη Θεονύφη  τηλέφωνο 2892 340216).

 

 Η παρούσα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ


ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)