Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Απρίλιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>

26/03/2019:Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27-3-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά ποσού 2.452,33 ευρώ από το αποθεματικό και ενίσχυση του ΚΑ 15.8116.0001

 

2.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά ποσού 2.356,00 ευρώ από το αποθεματικό με δημιουργία νέου ΚΑ 15.8113.0005

 

3.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά ποσού 17.000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30.6261.0001 και δημιουργία νέου ΚΑ 30.6262.0001 «Συντήρηση και αποκατάσταση ηρώου πεσόντων ΤΚ Καμαρών»

 

4.Την έγκριση της αρ. 40/2018 μελέτης του έργου «συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού» , καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού –συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

 

5.Την έγκριση της αρ. 54/2018 μελέτης του έργου «ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση¨Φτεριά¨» , καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού –συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

 

6.Λήψη απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της παροχής γνώμης/γνωμοδότηση από το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο/ επιτροπή διενέργειας /αξιολόγησης επί των αποτελεσμάτων κατά το πρώτο στάδιο: αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού προϊόντος στο Δήμο Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας χωρίς το ΦΠΑ 24% ποσού 59.677,42 ευρώ.

 

7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου( προσωρινός)  κατασκευής του έργου « Αποπεράτωση του κτιρίου της Τ.Κ. Σίβα».

 

 

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)