Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

24/10/2018: Πρόσκληση Υποβολή για Αδέσποτα Δήμου Φαιστού

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

 

 

 

Έχοντας υπόψη :

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιοτήτων του Δημάρχου» του Ν. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 


2.Τις διατάξεις του άρθρου 118 περί « Απευθείας ανάθεση» και της παραγράφου 3 του άρθρου 120 «Χρόνος Έναρξης Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης», του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 


3.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 για «Προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες» του Ν. 3463/2006 : Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων , όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3731/2008: Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 «Καταργούμενες Διατάξεις» του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 


4.Την παρ. 4 του άρθρου 209 για «Προμήθειες, Υπηρεσίες και Μελέτες» του Ν. 3463/2006 : Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 : Ρυθμίσεις Λοιπών Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης  και Αποκέντρωσης, του Ν. 3536/2007-ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007: Ειδικές Ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 


5.Την υπ’ αριθμό 4/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης και Καθαριότητας του Δήμου Φαιστού, που αφορά την «Περίθαλψη – Σήμανση των Αδέσποτων Ζώων»  προϋπολογισμού 17.446,80 €  και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 


6.Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6353/5.6.2018 (219/2018)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» του Ν. 4555/2018: Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α.[Πρόγραμμα «Κλεισθένης 1»] και με την οποία εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης ύψους 23.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με τίτλο:  «Συλλογή,  Σήμανση & Περίθαλψη Αδέσποτων ζώων»,  που  θα  βαρύνει τον Κ.Α. 70.6474.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018.


 

Ο Δήμος Φαιστού προτίθεται να προβεί στη συλλογή προσφορών, προκειμένου να  συνάψει σύμβαση με κτηνίατρο για την ανάθεση της υπηρεσίας «Περίθαλψη – Σήμανση Αδέσποτων Ζώων» προϋπολογισμού 17.446,80 € και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, εντός χρονοδιαγράμματος, αναλυτικά τις προσφορές τους.

 

Η οικονομική προσφορά θα είναι συνταγμένη σε ευρώ, θα δίδεται ανά μονάδα εργασίας και θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει διάρκεια ενός έτους.

 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη  31/10/2018 και ώρα 12.00 π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα Μοιρών (Πάροδος 25ης Μαρτίου 1).

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετιζόμενη με τα τεύχη της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο τηλ. 2892340235 (Λαζανάκης Εμμανουήλ) ή το mail manlazanakis@yahoo.gr


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετιζόμενη με την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2892340268 (Περάκη Μαρία) ή το mail peraki@0466.syzefxis.gov.gr 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ. Α΄), παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:


•Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) τους διαχειριστές.


•Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Μαζί με το απόσπασμα ποινικού μητρώου παρακαλούμε όπως αποστείλετε και σχετικά νομιμοποιητικά παραστατικά, όπως καταστατικό της εταιρείας από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα για τα οποία εκδίδονται τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου.


 -Φορολογική ενημερότητα.


 -Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016).


 -Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).


 -Άδεια άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου κτηνιάτρου.


 -Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι :


Ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας  που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016 . 

 Αντί των δικαιολογητικών α ,β και γ, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης από τον οικονομικό φορέα υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (Α'75) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας εκπληρώνει αυτές  τις προϋποθέσεις, αλλά και αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ότι αυτά θα κατατεθούν  ενημερωμένα  μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.


 


Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα, σε διαφορετική περίπτωση θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εξαιρούνται στις υποχρεώσεις αυτής οι επιστημονικές ονομασίες των δραστικών ουσιών, των υλικών φυτοπροστασίας καθώς και οι εμπορικές τους ονομασίες.

 


 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

 

                                                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                Αρμουτάκης Γεώργιος

                                                                                                                        α/α

                                                                                                                      Μαυράκης Γεώργιος

           ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)