Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

21/03/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Προμήθειας Γραφικής Ύλης και λοιπά Υλικά Γραφείων

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:


Ο Δήμος Φαιστού πρόκειται να προμηθευτεί αναλώσιμα υλικά γραφικής ύλης , βασικά είδη εξοπλισμού γραφείων, εκπαιδευτικά υλικά χειρονακτικών κατασκευών και ζωγραφικής για τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού και προσκαλεί εκ νέου (λόγω παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος ή λόγω μη ετοιμότητας για υποβολή προσφοράς στις τιθέμενες προθεσμίες από τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών, σύμφωνα με την αρχική με αριθμό πρωτοκόλλου 2603/07-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητουμένων ειδών αναφέρονται στο έντυπο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της με αριθμό 01/2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» για τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.995,02 € (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%).

 

2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής /Στοιχεία Επικοινωνίας

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πάροδος Λ. 25ης Μαρτίου 1

Πόλη

ΜΟΙΡΕΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

70400

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

 

Τηλέφωνο

28923-40236

Φαξ

28923-40213

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@0466.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μ. Πηρουνάκη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dimosfestou.gr

 

3. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας:
Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας , όπως αναφέρονται στην με αριθμό 01/2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» για τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.


4. Είδος διαδικασίας διενέργειας της προμήθειας/Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας της προμήθειας:
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 και της περίπτωσης 31 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).
3. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α΄) και ιδίως την παρ. 6 της με αριθμό Εγκυκλίου 25 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
4. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως της περίπτωσης 31 του άρθρου 2, του άρθρου 118 και των άρθρων 16,120,38,200 έως 215, 221.
5. Η κατευθυντήρια οδηγία 20 (Απόφαση 42/30-05-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5 με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων».
6. Οι διατάξεις του άρθρου 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» του Ν. 4412/2016.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 περ. 86 του Ν. 4441/2016 (227 Α’), στις οποίες αναφέρεται ότι για την απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Τ.Ε.Υ.Δ. με την με αριθμό 158/2016 (Β’ 3698) Απόφαση της Αρχής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
8. Η κατευθυντήρια οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
9. Οι διατάξεις της με αριθμό Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄).
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1271/02-02-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης ύψους των 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» με αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
11. Την με αριθμό 39/2018 (ΑΔΑ:Ω03ΙΩΗ1-ΜΗ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού των 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» με αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
12. Την με αριθμό 68/02-02-2018 (ΑΔΑ:6ΠΤΓΩΗ1-Ω1Β) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους των 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» με αντίστοιχη πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.6612 στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
13. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 01/2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» για τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.


5. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών:
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιόχειρος είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού στη διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ. 70400 Μοίρες , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Αρχεία:

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)