Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

12/07/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»


 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Έγκριση της με αριθμό 786/2018με αριθμό πρωτοκόλλου 8271/12-07-2018 με ΑΔΑ:ΨΡΘΜΩΗ1-4ΓΥ με ΑΔΑΜ:18AWRD003414926απόφαση Δημάρχου, με την οποία αναθέτει απευθείας την παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού στο ΧΥΤΥ Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους, στον ΠΑΥΛΑΚΗ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με αντικείμενο εργασιών: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, μέχρι του ποσού των 24.790,08 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%, λόγω άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω άμεσου και προφανούς κινδύνου της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, λόγω άμεσης ζημίας των δημοτικών συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθώς και τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 86 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του N. 3463/06 (ΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 ΠΕΡ. δ’ εδάφιο δεύτερο του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010.

 

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                     ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)