12/08/2016: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Φαιστού

Ο Δήμος Φαιστού, έχοντας υπόψη του τη με αριθ. 156/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φαιστού, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με απόφαση Δημάρχου μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή του συνόλου τιμολογίου προσφοράς προκειμένου να ασφαλίσει τα οχήματα και μηχανήματα σύμφωνα με τις περιγραφόμενες καλύψεις ανά κατηγορία οχήματος.

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)