09/06/2016: Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες του Δήμου Φαιστού και των Ν.Π.( δεν υπήρχε η δυνατότητα ανάρτησης της αρχικής προκήρυξης περιληπτικής διακήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. λόγω μη απόκτησης ψηφιακής υπογραφής των αρμοδίων χρηστών- υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού και των τελικών υπογραφόντων στα δημόσια έγγραφα που αναρτώνται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ,την προσφερόμενη επί τοις εκατό (%) έκπτωση.

Το σύστημα υποβολής προσφορών θα είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δυο δεκαδικά ψηφία αριθμό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δε γίνεται δεκτό.

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)