21/12/2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

  Ο Δήμος Φαιστού, Νομού Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400 Μοίρες τηλ. 28923 40241, Fax 28923 40213 προκηρύσσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/1993) , της 26625/31-05-1993 απόφασης του ΥΠΕΣ , του Ν.1797/88 , του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους και του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. εφ΄ όσον δεν αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου » .

  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται  στο ποσό των 43.619,22 σε ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τη με αριθμό 01/2015 μελέτη της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φαιστού.

  Τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου στο τηλέφωνο 2892340241 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfestou.gr.

  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των ζητούμενων.

  Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Φαιστού  έως την 24-12-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές μπορούν να σταλούν, κατατεθούν ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού στη διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 Τ.Κ. 70400 Μοίρες μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού. Kατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.

  Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της παρούσης προκήρυξης . Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα από τον Οίκο , με μετάφραση στην Ελληνική .

  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί , μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.Τα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Δείτε τη Πλήρη Μελέτη.

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)