18/12/2015: Προμήθεια ειδών μηχανογράφησης (μελάνια ή τόνερ) για το έτος 2015

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών μηχανογράφησης (μελάνια ή τόνερ) για το έτος 2015

 

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμό 193/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , η με αριθμό 27/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φαιστού  και η με αριθμό 87/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

 

      Ο Δήμαρχος Φαιστού , έχοντας υπόψη του τη με αριθμό 193/2015 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών μηχανογράφησης » (μελάνια ή τόνερ) για το έτος 2015 και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου – ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού: 10.996,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του νόμιμου Φ.Π.Α. 23%)  σύμφωνα με την με αριθμό 27/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φαιστού και τη με αριθμό 59/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία έγινε η ψήφιση πίστωσης ισόποσης της ενδεικτικής δαπάνης , ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών μηχανογράφησης » (μελάνια ή τόνερ) για το έτος 2015 με απόφαση Δημάρχου μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί τα είδη της αναφερόμενης προμήθειας , όπως περιγράφονται εδώ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1)    Οικονομική προσφορά

2)    Υπεύθυνη  δήλωση 

 

1) Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας  Δήμου Φαιστού  στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος της δαπάνης της αναφερόμενης προμήθειας.

   Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και δεν υπάρχει η δυνατότητα , για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητούμενων ειδών.

   Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

   Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

 

2) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά  υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς :

— Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης , δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων , ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση τις επαγγελματικής τους δραστηριότητας , ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων , όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα , ότι δεν κάνουνε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

— Δεν τελούνε υπό πτώχευση , διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό , διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό , ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση , διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης.

— Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 18-12-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Φαιστού και η κατάθεση της γίνεται είτε αυτοπροσώπως  είτε με courier .

  Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται .

    Πληροφορίες θα δίνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 28923 40241.

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)