Αδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

Ε1) Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

 1. Αίτηση υπηκόου τρίτης χώρας για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης (Άρθρο 55 )

  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας των δύο τελευταίων οικονομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση θεώρησης εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.

 2. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 56 )

  • Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

 3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση ( Άρθρο 57 )

  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης του συντηρούντος ή άλλο επίσημο στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 4.  

Ε2) Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

 1. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 60 παρ. 1)

  • Ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η πενταετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα, για το λόγο αυτό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, για την περίπτωση της ενηλικίωσης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος ή απόφαση διαζυγίου ή ακύρωση του γάμου συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.
 2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών (των τέκνων) οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους ( Άρθρο 60 παρ. 4)

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 3. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05

  • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης εισόδου.
 4. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 60 παρ. 5 )

  • Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας του, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 5. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση ( Άρθρο 60 παρ. 5)

  • Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε.
  • Υπεύθυνη δήλωση του επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς ότι υφίσταται ο γάμος.
 6. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5)

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 7. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5 )

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
   Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 8.  

Ε3) Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε

1. Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

1α. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 61)

 • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου, από την οποία να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Αντίστοιχα, εάν ο γάμος έχει συναφθεί με πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1β. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Ανανέωση ( Άρθρο 61 )

 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταγενέστερης έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται ο συγγενικός δεσμός.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1γ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 61)

 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 • Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
 • Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου συντηρούμενου τέκνου ότι δεν εργάζεται.

1δ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Ανανέωση (Άρθρο 61)

 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
 • Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, νόμιμα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου συντηρούμενου τέκνου ότι δεν εργάζεται.

1ε. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 61 )

 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων ότι δεν εργάζονται.

1στ. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων συζύγου Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε, ή του ετέρου των συζύγων, Ανανέωση

( Άρθρο 61 )

 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων ότι δεν εργάζονται.

1ζ. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (Άρθρο 94), Αρχική χορήγηση.

 • Πράξη αναγνώρισης τέκνου που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.

1η. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (Άρθρο 94), Ανανέωση.

 • Πράξη αναγνώρισης τέκνου που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.

2. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. -Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής-Αρχική χορήγηση, ( Άρθρο 62 )

 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο στην Ελλάδα.

3. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. -Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής-

Ανανέωση, ( Άρθρο 62 )

 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο στην Ελλάδα.

4. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ( Άρθρο 63 )

 • Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.
 • Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ε.Ε., απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για τον χρόνο διαμονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.

ΣΤ) Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ( Άρθρο 91 παρ.2 )

 • Βεβαίωση των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών για τον συνολικό χρόνο (υπερδεκαετής) νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
 • Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Μεταβατικές διατάξεις

1) Άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν κριθεί ως αλλογενείς

(Άρθρο 91 παρ. 6)

 • Ακριβές αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν κριθεί ως αλλογενείς υπήκοοι τρίτων χωρών.
 • Ακριβές αντίγραφο της προσωρινής άδειας διαμονής (για τους συζύγους αυτών).

 

2) Ανανέωση αδειών διαμονής για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05

α) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 6

β) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής του άρθρου 37 παρ.6 του ν. 2910/2001, οι οποίοι εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005,

γ) Υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο απορρίφθηκε που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005

δ) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11

 • Αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής για τους υπηκόους τρίτης χώρας των περιπτώσεων (α), (β) και (δ).
 • Ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας για τους υπηκόους τρίτης χώρας της περίπτωσης (γ).
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α', μόνο για την περίπτωση (δ).
 • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.

 

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απαιτείται να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 92 του ν. 3386 και επίσημα μεταφρασμένα.

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)