Άδεια διαμονής για εργασία

Για άδεια διαμονής για εργασία απαιτούνται :

Α1) Εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου

 1. Εξαρτημένη εργασία- Αρχική χορήγηση (Άρθρο 15 παρ.1)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 2. Εξαρτημένη εργασία- Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ. 2)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησης του, ή σε περίπτωση σύμβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο αυτής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία που θα αναφέρει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ ή δήλωση/εις εργοδότη/ών σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 3. Ανανέωση από εξαρτημένη εργασία σε παροχή υπηρεσιών ή έργου (Άρθρο 15 παρ. 5)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου ή δήλωση εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον προηγούμενο οικείο ασφαλιστικό φορέα.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 4. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ.5)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου ή δήλωση εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 5. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για εξαρτημένη εργασία (Άρθρο 15 παρ. 5)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησης του ή δήλωση/εις εργοδότη/τών με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός εργοδότες, από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον προηγούμενο οικείο ασφαλιστικό φορέα.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Α2) Εποχιακή εργασία (Άρθρο 16)

 • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών το τρέχον ημερολογιακό έτος σε τομέα δραστηριότητας εποχιακού χαρακτήρα.

 

Α3) Στελέχη εταιριών

 1. Περίπτωση 1α, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση
  • Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.
  • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών στην εταιρεία, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία εφόσον πρόκειται για γενικούς διευθυντές, διευθυντές, υποδιευθυντές ή επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για την ιδιότητά τους, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 2. Περίπτωση 1α, άρθρο 17, Ανανέωση
  • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση των ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών στην εταιρεία, εφόσον πρόκειται για γενικούς διευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία ή επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για την ιδιότητά τους, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει διατήρηση της ιδιότητας τους.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 3. Περίπτωση 1β, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση
  • Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της εταιρείας συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιων Υπουργείων, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου
  • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της και θα εργάζεται αποκλειστικά για αυτή, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 4. Περίπτωση 1β, άρθρο 17, Ανανέωση
  • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να ανήκει στο προσωπικό της και εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 5. Περίπτωση 1γ, άρθρο 17, Χορήγηση
  • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι η απασχόληση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας είναι επείγουσα και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών με σκοπό την επιδιόρθωση βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων.
  • Βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας που στερούνται ημεδαποί, εκτός εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ ημεδαπής βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου ο οποίος προμηθεύει σ' αυτήν μηχανήματα και αναλαμβάνει παραλλήλως την υποχρέωση για την εγκατάσταση τους και τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 6. Περίπτωση 1δ, άρθρο 17, Αρχική χορήγηση
  • Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται η ίδρυση της εταιρείας συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.
  • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της πλην εργατικού δυναμικού και θα εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 7. Περίπτωση 1δ, άρθρο 17, Ανανέωση
  • Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να ανήκει στο προσωπικό της και εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν, καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 8. Μέλη οικογένειας όλων των περιπτώσεων του άρθρου 17 Αρχική χορήγηση
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

 9. Οικογενειακή επανένωση μελών οικογένειας των περιπτώσεων 1α, 1β, 1δ, άρθρο 17 Ανανέωση
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

 

Α4) Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας (Άρθρο 18)

 1. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 18)
  • Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος προέλευσης, ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής και εργασίας σε αυτό.
  • Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
   α) Ο σκοπός της μετακίνησής του
   β) Το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του υπηκόου τρίτης χώρας
   γ) Η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον υπήκοο τρίτης χώρας στο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.

  • Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.

 2. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Ανανέωση για εξαιρετικές περιπτώσεις (Άρθρο 18)
  • Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμενου για ένα εξάμηνο.

 3. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα (Άρθρο 18 ), Αρχική χορήγηση
  • Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

 4. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα , Ανανέωση (Άρθρο 18)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.

 5. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 19 )
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.

 6. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση τρίτης χώρας, Ανανέωση για εξαιρετικές περιπτώσεις (Άρθρο 19 )
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.
  • Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμενου για ένα εξάμηνο.

 

Α5) Αθλητές - Προπονητές

 1. Αθλητές - Προπονητές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)
  • Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή της σύμβασης εργασίας αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α στην ελληνική γλώσσα.
  • Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου, Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του στην Ελλάδα.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 2. Αθλητές - Προπονητές, Ανανέωση (Άρθρο 20)
  • Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο και αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο στην ελληνική γλώσσα.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 3. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 4. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Ανανέωση (Άρθρο 20)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 5. Είσοδος και διαμονή για προετοιμασία αθλητών και προπονητών και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, Χορήγηση (Άρθρο 20, παράγραφος 5)
  • Έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Α6) Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

 1. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 21)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 2. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Ανανέωση (Άρθρο 21)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Α7) Πνευματικοί Δημιουργοί

 1. Πνευματικοί Δημιουργοί - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 22)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου, με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

 2. Πνευματικοί Δημιουργοί - Ανανέωση (Άρθρο 22)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Α8) Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών

 1. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 23)
  • Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 2. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών - Ανανέωση (Άρθρο 23)
  • Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθεί να είναι μέλος αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 3. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 23)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Ανανέωση (Άρθρο 23)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης .
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)