Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

Β1) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

 1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 25)
  • Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ), προκειμένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 2. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα - Ανανέωση (Άρθρο 25)
  • Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα.
  • Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα.
  • Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
 3. Αλλαγή σκοπού από εξαρτημένη εργασία σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Άρθρα 12,15 & 25)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
  • Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
  • Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).
 4. Αλλαγή σκοπού από παροχή υπηρεσιών ή έργου σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
  • Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
  • Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).

Β2) Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

 1. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 27)
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας - Ανανέωση (Άρθρο 27)
  • Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα ή η δραστηριότητα που ασκεί είναι συνέχεια ή η εξέλιξη της αρχικής.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
  • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
 3. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 27)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 4. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Ανανέωση (Άρθρο 27)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)