Αδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Δ1) Ανθρωπιστικοί

 1. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περιπτώσεις 1α, 1β και 1ε, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 44)
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας- ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει τέλεση εγκληματικής πράξης κατά υπηκόου τρίτης χώρας κατά περίπτωση.
  • Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ήταν ή εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος ο αιτών για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 2. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1γ, Αρχική χορήγηση( Άρθρο 44 )
  • Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, αναγνωρισμένου από το κράτος, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Έκθεση κοινωνικής λειτουργού, σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης.
  • Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος την επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.
 3. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1δ, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 44 )
  • Απόφαση ελληνικής δικαστικής αρχής για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.
  • Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανηλίκου.
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια είναι Έλληνας υπήκοος .
  • Αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
 4. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περιπτώσεις 1α, 1β και 1ε, Ανανέωση ( Άρθρο 44 )
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας- ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει τέλεση εγκληματικής πράξης κατά υπηκόου τρίτης χώρας κατά περίπτωση.
  • Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ήταν ή εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος ο αιτών για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 5. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1γ, Ανανέωση ( Άρθρο 44 )
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
  • Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, αναγνωρισμένου από το κράτος, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Έκθεση κοινωνικής λειτουργού, σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης.
  • Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος την επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.
 6. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1δ, Ανανέωση ( Άρθρο 44 )
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
  • Απόφαση ελληνικής δικαστικής αρχής για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.
  • Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπηκόου τρίτης χώρας.
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας.
  • Αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
 7. Ανανέωση άδειας διαμονής από ανθρωπιστικούς για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005 ( Άρθρο 44, παρ. 5 )
  • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.

Δ2) Δημόσιο Συμφέρον

 1. Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 45 )
  • Βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα που θα πιστοποιεί την ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 2. Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση ( Άρθρο 45 )
  • Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 3. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 45 )
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
  • Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 4. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση ( Άρθρο 45 )
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Βεβαίωση ασφάλισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δ3) Θύματα εμπορίας ανθρώπων

 1. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 50 )
  • Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.
 2. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση ( Άρθρο 50 )
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την προηγούμενη άδεια διαμονής.
 3. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05 (Άρθρο 52)
  • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την ισχύουσα άδεια διαμονής.
  • Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.
  • Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει το αμετάκλητο της Δικαστικής Απόφασης.
  • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.
 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)