07/04/2014, Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας στην Πόμπια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)
4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠ1ΧΕ1ΡΗΣ1ΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»
ΜΕΤΡΟ 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ ¨ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α.Α.Ε. ΟΤΑ¨.


Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμος Φαιστού διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Φαιστού, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας στην Πόμπια».


Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 180867 και πρόκειται για έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας στην Πόμπια».


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 20.691,32€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα} β)κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 71.027,48€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία ΑΓΩΓΟΙ, με προϋπολογισμό 5.010,04€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, δ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 20.724,46€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και ε) κατηγορία ΑΡΔΕΥΣΗ, με προϋπολογισμό 1.213,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 118.666,91 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 150.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Φαιστού (Πάροδος 25ης Μαρτίου Νο 1), μέχρι τις 24/4/2014. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2892 340263, αρμόδιος υπάλληλος Χαρωνίτης Γρηγόριος.


Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:


1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η στην κατηγορία Η/Μ, καθώς και οι ημεδαποί διαγωνιζόμενοι που εμπίπτουν στο άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/2008.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.


2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.


3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.


4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η στην κατηγορία Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).


5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.


Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.374,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Φαιστού. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Φαιστού.

 

Η Δήμαρχος


Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)