27/01/2015: Διακήρυξη Δημοπρασίας Εργασιών σε Επανάληψη για το έργο «Δημιουργία-εξοπλισμός υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στη θέση Σαμάρι του Δήμου Φαιστού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μοίρες, 27-01-2015
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      αρ. πρωτ.:1618
Δήμος Φαιστού

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

1. Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επαναπροκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Δημιουργία-εξοπλισμός υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στη θέση Σαμάρι του Δήμου Φαιστού, με προϋπολογισμό 67.368,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 52.642,10, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι τις 05-02-2015 το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία, οδός πάροδος 25ης Μαρτίου Νο 1, πληροφορίες Στ. Χαλκιαδάκης τηλ.: 2892340225. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα, χορηγείται, το αργότερο, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 10,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.dimosfestou.gr σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-02-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. άρθρου 6) του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου.

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.095,41 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

 

6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 0028 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280168.

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Φαιστού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Γεώργιος Αρμουτάκης

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)