12/10/2015: Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Καμηλαρίου

1. Ο Δήμος Φαιστού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Καμηλαρίου», με προϋπολογισμό 300.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 170.379,44€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 67.857,33€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι τις 22-10-2015, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία του Δήμου Φαιστού, οδός Πάροδος 25ης Μαρτίου Νο 1, πληροφορίες κος Εμμ. Φλουρής τηλ.: 28923-40226. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται το  αργότερο  εντός  της  επομένης  εργάσιμης  ημέρας  από  την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης. (Σε  περίπτωση  που  δεν  το  παραλάβει  ο  ίδιος  ο  διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των  10,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.dimosfestou.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-10-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) (περίπτ. άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfestou.gr

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.878,00 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και έχει εγγραφεί στο Μέτρο 41 του Άξονας 4.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Φαιστού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Γεώργιος Αρμουτάκης

Σχετικά αρχεία:

1.Meleti

2.Περίληψη

 

___________

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)