Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου: «Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση «Σφακάκια – Λουριά»» Εκτύπωση
Τρίτη, 01 Ιούνιος 2021 15:55
Ο ∆ήµος Φαιστού προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση «Σφακάκια - Λουριά»», µε προϋπολογισµό 44.300,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ µε προϋπολογισµό 35.667,51 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Σχετικά Άρθρα