Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου «Αντικατάσταση Γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς Θέση «Φτεριά» Εκτύπωση
Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021 12:35
Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλιάς θέση «Φτεριά»», με προϋπολογισμό 73.800,00 €.