Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου «Διαμόρφωση Υπόγειων Χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου» Εκτύπωση
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 09:05
Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 89.999,99€.
ΑΔΑΜ: 19PROC004377127 2019-01-25

Σχετικά Αρχεία
01-Διακήρυξη- pdf (480 KB)
02-Έντυπο Οικονομικής Προσφορας-pdf (59,5 KB)
03-Όροι Τιμολογίου Οικοδομικών-pdf (282 KB)
04-Προμέτρηση-pdf (214 ΚΒ)
05-Τεχνική έκθεση-pdf (112 ΚΒ)
06-Άρθα Τιμολογίου-pdf (293 ΚΒ)
07-Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας-pdf (119 KB)
08-Γενικοί Όροι Τιμολογίου Μελέτης-pdf (112 KB)
09-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργου-pdf (436 KB)
10-Όροι Τιμολογίου Ηλεκτρομηχανολογικών-pdf (179 KB)
11-Προϋπολογισμός-pdf (223 KB)
12-Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Οικοδομικών-pdf (409 KB)
13-ΤΕΥΔ - word (162 KB)