Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος»
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος» PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 21 Σεπτέμβριος 2021 13:30
Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παρ. 2 του  άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της με αριθμό  πρωτοκόλλου 16302/29-12-2020 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για  την «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος», με εκτιμώμενη αξία 80.202,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  και με συνολική αξία 90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ , με αύξοντα αριθμό Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) α/α 104721, με αριθμό διαδικτυακής  ανάρτησης Μητρώου του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ΑΔΑΜ: 20PROC007948452 (29-12-2020), με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης  της προκήρυξης περίληψης διακήρυξης ΑΔΑ: 6Δ32ΩΗ1-ΕΝ7 (29-12-2020), για την ανάδειξη  αναδόχου στο τμήμα 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ πλέον ΦΠΑ  644,80€, και στο τμήμα 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 1.560,00€.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών κρεοπωλείου και διαφόρων  ειδών αρτοποιίας για την σίτιση των νηπίων που φιλοξενούνται στους τρεις (3) Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου Φαιστού, Μοιρών, Τυμπακίου και Ζαρού.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού  Λεξιλογίου

Δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Α/Α

Περιγραφή είδους

Κωδικός CPV

1

Προϊόντα αρτοποιίας

15612500-6

2

Διάφορα κρέατα

15119000-5

Η εκτιμώμενη αξία για το τμήμα 2 και για το τμήμα 5 έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€.

ΤΜΗΜΑ 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον  ΦΠΑ 1.560,00€.

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα τμήμα ή και για τα δύο τμήματα.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε  2

Η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει το τμήμα 2 και το τμήμα 5 σε οικονομικούς φορείς υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές (ποιοτικές απαιτήσεις των ειδών της προμήθειας) και έχουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα και ανά περίπτωση, ως εξής:

α) για τα τρόφιμα που είναι εκτός διατίμησης το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη  τιμή μονάδας ανά είδος, ήτοι:

TMHMA 2: «Προϊόντα αρτοποιίας», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 644,80€.

β) για τα τρόφιμα των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, το κριτήριο  κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ΕΝΙΑΙΟ ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην  νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα  παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε Δελτίο πιστοποίησης τιμών  (κανονικότητα τιμής), της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  Κρήτης, ήτοι:

TMHMA 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα) », εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον  ΦΠΑ 1.560,00€.

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες (από την ημερομηνία υπογραφής  της και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ) και μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων  ή του συμβατικού ποσού, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές – Ποιοτικές Απαιτήσεις των  ειδών της προμήθειας και Προϋπολογισμός της προμήθειας).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη  προσφοράς, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά περίπτωση, η οποία θα δοθεί ως εξής: α) Για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, ήτοι:

1. Για τα είδη του τμήματος 5: «Είδη κρεοπωλείου (διάφορα κρέατα)»,

με το μεγαλύτερο ΕΝΙΑΙΟ ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα  διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα  παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε Δελτίο πιστοποίησης τιμών  (κανονικότητα τιμής), της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  Κρήτης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/14-02-2006  τεύχος Α’), και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του  γνώρισμα.

Το ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερό και αμετάβλητο και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι:

1. Για τα είδη του τμήματος 2: «Προϊόντα αρτοποιίας» , με την χαμηλότερη τιμή μονάδας  ανά είδος, η προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει  για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για  διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο  απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/09/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 23:59:59

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη  www.promitheus.gov.gr)

Για τη συμμετοχή στη παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται  τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από  πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης  που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2

του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται  από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή  συμμετοχής, ποσού 339,20 ευρώ, αν υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο τμήματα ή  99,20, αν υποβάλλουν προσφορά για το τμήμα 2 ή 240,00 ευρώ, αν υποβάλλουν προσφορά  για το τμήμα 5.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα  με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να  συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή  του συμφωνητικού.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού στην  διεύθυνση www.dimosfestou.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg