Πρόσκληση Σύγκλησης 10ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2020 10:13

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α’) όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019  ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν σήμερα, σας προσκαλεί σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στις Μοίρες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φαιστού την 22-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 με το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή λόγω κορωνοϊού COVID-19 δεν είχε προχωρήσει η μελέτη του θέματος. Το θέμα έφθασε στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-6-2020 με αριθμ. Πρωτ. 6777 /12-6-2020 και επειδή υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου| στον Άξονα 1 «Αστική Ανα0ζωογόνηση 2019» Α’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

 

  1. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» - στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» - Α’ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.   

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος