Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 32η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
32η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2022 13:50

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «32η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Έγκριση Πρακτικού Ι – κατακύρωση της από 01.11.2022 διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και σύμφωνα µε το Ν. 4605/2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Τσιμεντόστρωση Δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων του Δήμου Φαιστού».
  3. Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαρού».
  4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αντισκαρίου».
  5. Την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ελέγχου Γεωμετρικών Στοιχείων Βιοκλιματικής και Φωτοτεχνικής Επάρκειας των Κοινόχρηστων Χώρων για τις Ανάγκες της Μελέτης Διαμόρφωσης Πλέγματος Πεζοδρόμων Περιοχής Πλατείας Αγοράς Τυμπακίου και Μελέτη Διαμόρφωσης Πλέγματος Πεζοδρόμων Περιοχής Πλατείας Αγοράς Μοιρών».
  6. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή & Αντικατάσταση Αρδευτικών Δικτύων (Δήμου Φαιστού)».

  7. Την συμπλήρωση της υπ’αρ. 304/2022 απόφασης Οικονομικής επιτροπής ως προς τον ορισμό του προσωρινού αναδόχου, αναφορικά για την «Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών για το Έργο "Ανάπλαση Χώρων Ιεράς Μονής Παναγίας Καλυβιανής"».

  8. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για προμήθεια αλεξικέραυνου δημοτικού καταστήματος Τυμπακίου – 62η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (202 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg