Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου της Προμήθειας με Τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών» Εκτύπωση
Τετάρτη, 01 Σεπτέμβριος 2021 08:53

Ο Δήμος Φαιστού διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές κα με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών» για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και απορριμματοφόρα του Δήμου, προϋπολογισμού 66.007,68 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ.