Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Γραφείο Ελέγχου Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2008 00:46

Το Γραφείο Ελέγχου Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών συμπεριλαμβάνει:

Α. Λαϊκή Αγορά και Μικροπωλητές

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:

 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των εμποροπανήγυρων (Ν.3463/06).
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την δραστηριότητα γενικά των μικροπωλητών και τη λειτουργία κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους κ.λπ.) (Ν.3463/06).
 • Την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων που αφορούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιοι νομάδων [Υγειονομική διάταξη Α5/696/1983 (8243)].
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων [άρθρο 1: του Β.Δ. 24-9/20.10.1988, (Α' 171), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1080/1980, (Α' 246), το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 1416/1984, (Α' 18), το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89, (Α' 2) και το άρθρο εδάφιο τρίτο του Ν. 1800/ 1990, (Α' 125) σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12του Ν. 2207/ 1994, (Α' 65) σε συνδυασμό με διατάξεις πο αναφέρονται στο υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια επέκτασης καταστημάτων.
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές [Ν. 2323/95 (Α '145), αποφ. Υφυπουργού Εμπορίου ΚΙ2113/95 (Β' 786) και απόφαση του Υπουργό Εμπορίου Α-2 6813/95, (Β' 1085)].

Β. Επιτηδευματίες και Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:

 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων (Ν.3463/06).
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις (ν.3463/06).
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων ψυχαγωγικών παιδιών, εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων [A.N. 2520/1940, (Α' 273) Ν. 2323/1995, (Α' 145) Π.Δ. 180/1979, (Α' 175) όπως ισχύει, Υγειονομικές και Αστυνομικές Διατάξεις.

Γ. Ειδικοί Ελέγχοι

Γ.1. Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:

 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα.
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που και την προστασία του περιβάλλοντος (Ν.3463/06).
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο [άρθρο 47 του Ν. 2696/1999, (Α' 57)].
 • Τον έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία [Αστ. διατάξεις 6/1996, (8 1028) και 3/1996, (8 15) άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 και άρθρο 417 Π.Κ., (8 343)].
 • Την επιθεώρηση αμαξωμάτων καντινών ως προς την εμφάνιση τους [απόφαση Υπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/ 1995, (8786)].
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Γ.2. Οικοδομών

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:

 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την οικοδόμηση, τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές [Ν. 1577/1985, (Α' 210), Ν. 651/1977, (Α' 207), Ν.1647/1986, (Α' 141) και Π.Δ. της 13.4.1929, (Α' 153)] και άρθρο 27 παρ. 3 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Ν. 1577/1985 (Α' 210).
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής [άρθρο 116 του Π.Δ. 1073/ 1981, (Α' 260)].

Γ.3. Λοιπών Ειδικών Ελέγχων

Το Γραφείο είναι αρμόδιο για:

 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων.
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και τον έλεγχο των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας (Ν.3463/06).
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία μουσικής σε δημόσια κέντρα, ύστερα από σχετική άδεια όπως προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη (8593) (Ν.3463/06).
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.λπ. από οχήματα [άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2696/1999, (Α' 57)].
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων [άρθρα 23, 24 και 46 του Ν. 2224/1994, (Α' 112), άρθρο 8 του Ν. 2207/1994, (Α' 65), άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2194/ 1994, (Α' 34) και ΚΥΑ 1011/22/19-ιβ/1994, (8724), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1011/22/19-κθ' 1995, (8 1055)].
 • Τον έλεγχο επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων κ.λπ. [Ν. 393/1976, (Α' 199), Ν. 2160/1993, (Α' 118)].
 • Την προστασία σπηλαίων [απόφαση ΥΠ.Π.Ε. 34593/1983, (8 3988) σε συνδυασμό με ΚΥΑ ΓΝΟΣ/57263/ 1994, (8894)].
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) [Β.Δ. 666/1966 (Α' 160), Ν.Δ. 420/1970 (Α' 27), Ν. 2040/1992, (Α' 70) και άρθρο 8 του Ν. 2332/1995 (Α' 181)].
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg