Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 24ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 24ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 22 Δεκέμβριος 2020 10:53

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες,08/12/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 08-12-2020 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 15150/03-12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχοιμένου, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β' 539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης..

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Β.

Αρμουτάκη- Ροδουσάκη

2

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ.

Γ.

Νικολιδάκης

3

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και ΟΑΕΔ.

Γ.

Νικολιδάκης

4

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτηρίου Νικολούδη στο Σύλλογο Γυναικών Γαλιάς.

Γ.

Νικολιδάκης

5

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:    Εισήγηση που αφορά τη σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Μοιρών στο Ο.Τ. 206.

Γ.

Νικολιδάκης

6 ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Διάθεση τόκων κληροδοτήματος Γερωνυμάκη.

Β.

Αρμουτάκη- Ροδουσάκη

7

6ΟΝ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Εισήγηση για τις μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κλπ) Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης σχολικού έτους 2021-2022.

Β.

Αρμουτάκη- Ροδουσάκη

8

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Β.

Αρμουτάκη- Ροδουσάκη

9

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού έτους 2019.

Β.

Αρμουτάκη- Ροδουσάκη

10

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού έτους 2019.

Β.

Αρμουτάκη- Ροδουσάκη

11

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία ΚΑ εξόδων 15.71351.0016 για τον εξοπλισμό γηπέδων καλαθοσφαίρισης πετοσφαίρισης επί άμμου (beach volley)

Γ.

Νικολιδάκης

12

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την κατασκευή τοιχείου στο Νεκραταφείο Καμαρών.

Γ.

Νικολιδάκης

13

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την προμήθεια υλικών για τα αποδυτήρια γηπέδου Ζαρού.

Γ.

Νικολιδάκης

14

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού ως προς τους ΚΑ εξόδων για τη συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμός σταδίου Μοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης

15

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο “Σήμανση τμήματος μονοπατιού Ε4 Δήμου Φαιστού” - Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

16

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο “Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ζαρού για τη δημιουργία & λειτουργία χώρου ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης υδατικού περιβάλλοντος Ψηλορείτη” - Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

17

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 00.6421.

Σ.

Φανουράκη

18

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 00.6151.

Σ.

Φανουράκη

19

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α. Ε. Μισθοδοσίας.

Σ.

Φανουράκη

20

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων 15.6041.0004 και 15.6054.0002 λόγω GOVID-19.

Σ.

Φανουράκη

21

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για τη δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με τίτλο “προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού”.

Σ.

Φανουράκη

22

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Φαιστού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού GOVID-19 - Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού 2020.

Σ.

Φανουράκη

23

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους.

Σ.

Φανουράκη

24

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 του Δήμου Φαιστού κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 κεφάλαιο 4.1).

Σ.

Φανουράκη

25

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Διάθεση του 50% των αδιάθετων πιστώσεων ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.

Σ.

ΦανουράκηΣχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg