Αποφάσεις 4ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Τρίτη, 31 Μάρτιος 2020 11:03

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 17/03/2020

 

Στις Μοίρες σήμερα την 17-03-2020 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δια περιφοράς στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 2888/12-03-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και σε ορθή επανάληψη η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία προκρίθηκε να γίνει η συνεδρίαση δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 και 167, παρ. 12 του Ν. 3852/2010, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Σ.

ΦανουράκηΣχετικά Άρθρα