Αποφάσεις 33ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 09:07

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 30/12/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 30-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 17863/30-12-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Απ. Περιγραφή
1

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 00.6056 ΤΠΕΡ ΤΠΔΚΥ - ΤΕΑΔΚΥ.

Σ. Φανουράκη


Σχετικά Άρθρα