Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις 32ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφάσεις 32ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020 11:13

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 23/12/2019

 

Στις Μοίρες σήμερα την 23-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 17426/19-12-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΗΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

2

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παραλιών ως πολυσύχναστων.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην ΕΔΠ CLLD LEADER το ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Γ.
Νικολιδάκης
4

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στο Δίκτυο Δήμων του Ψηλορείτη ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΟΝ.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).

Γ.

Νικολιδάκης

6

Ανανέωση λειτουργίας Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Φαιστού για το έτος 2020.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 191/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

8 Ορισμός εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2019-2021.

Β. Αρμουτάκη - Ροδουσάκη
9 Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Δημοτικών Παρατάξεων στα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Αρμουτάκη - Ροδουσάκη

10

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Β. Αρμουτάκη - Ροδουσάκη
11 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

Σ.

Φανουράκη

12

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών.

Σ.

Φανουράκη

13

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ εξυπηρέτησης του δανείου της πρώην ΔΕΠΑΤ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα .

Σ.

Φανουράκη

14

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων 00.6495.0004 με τίτλο «Δαπάνες για τη σύνταξη και την υποβολή δηλώσεων δημοτικής περιουσίας στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου».

Σ.

Φανουράκη

15

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων 00.6151 με τίτλο «δικαιώματα ΔΕΗ 2% επί των εισπράξεων των τελών ΤΑΠ και ΔΦ.

Σ.

Φανουράκη

16

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας.

 

Σ.

Φανουράκη

17

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης δράσης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

 

Α.

Κωνσταντουλάκης
Σχετικά Άρθρα

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg