Αποφάσεις 22ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020 09:51

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 22/09/2019

 

Στις Μοίρες  22 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12962/18-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Απ. Περιγραφή
1

Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Γ.

Ανδριγιαννάκης


2

Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γ.

Ανδριγιαννάκης

Σχετικά Άρθρα