Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 32ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 32ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 2020 10:42

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9-10-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 του Δήμου Φαιστού κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2.Κατάρτιση των όρων διαπραγμάτευσης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού, εξουσιοδότηση του κ.κ. Δημάρχου για τον ορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας» που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 055) 2003ΣΕ05500005.

3. Έγκριση πρακτικού (Ι) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογής αναδόχου προσωρινός ανάδοχος κατασκευής του έργου «Κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής 250m3 στην περιοχή Βρέλι».

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

5. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ)" (αρ.μελέτης 1/2018).

7. Ανάκληση της 168/2020 (6ΜΦ5ΩΗ1-4Ν3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο Έγκριση του υπ´ αριθμό 1º ΠΡΑΚΤΙΚΟ: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - α´ στάδιο για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ Ι) και ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)», εκτιμώμενης αξίας 157.257,00 Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ), και συνολικής αξίας 194.998,68 Ευρώ (με το ΦΠΑ).
8. Ανάκληση της 178/2020 (ΩΣ6ΨΩΗ1-ΤΘΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με τίτλο «Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου- έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Ι) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ»

9. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής

10. Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) κατακύρωσης για την προμήθεια «προμήθεια ηλιακών φωτιστικών για την Τ.Κ. Καλαμακίου».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg