Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 34ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 34ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 09:21

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Πλουτής της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού», με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 48.387,10 σε ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%) και συνολικής αξίας: ποσό των 60.000,00 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

2.Τροποποίηση και συμπλήρωση της 195/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το μέρος Α του παραρτήματος Ι των όρων της διακήρυξης.

3. Εξώδικο ή μη συμβιβασμό για απαιτήσεις εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων για ΜΑΠ & ΓΑΛΑ

4. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας.

5. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών

6. Δαπάνες για την παράθεση γεύματος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη Μάκη και στην αντιπροσωπεία του, έπειτα από την πρόσκληση του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου για να συζητηθούν τα σημαντικά θέματα των αγροτών και των παραγωγών της περιοχής.

7. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ εξυπηρέτησης του δανείου της πρώην ΔΕΠΑΤ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις παιδικές εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων 2019 στο Δήμου Φαιστού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg