Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 33ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 33ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:56
Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27-11-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.
Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης είναι για την επίσπευση των διαδικασιών (λόγω χρονικών ορίων και προθεσμιών ) και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Πλουτής της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού», με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 48.387,10 σε ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ 24%) και συνολικής αξίας: ποσό των 60.000,00σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg