Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 31ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 31ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 08 Νοέμβριος 2019 14:12
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-11-2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών - εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 157.257,00 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και με συνολική αξία 194.998,68 Ευρώ με το ΦΠΑ.

 

2. Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για Δασοπυρόσβεση».
3. Την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ'αριθμ. 114/209 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών (ΑΓΩΓΗ ΜΙΧ. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

4.Την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 336/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ΑΓΩΓΗ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ)
5.Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: ποσό των 157.257,00 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και με συνολική αξία: ποσό των 194.998,68 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).
6. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος.
7. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Κοινότητας Πλουτής της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού.

8. Τροποποίηση της υπ'αρ. 177/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό των όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαιστού», με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg