Πρόσκληση 30ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Τετάρτη, 06 Νοέμβριος 2019 13:01

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8-11-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’άρ. 1442/2019 απόφασης μικροδιαφορών του Ειρηνοδικείου Αθηνών από την εταιρεία εκδόσεις Μοσχανδρέου και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δήμου Φαιστού

2. Εκπροσώπηση από το Νομικό σύμβουλο του Δήμου κατά τη συζήτηση της υπάρ. 569/10-10-2019 εκούσια αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας .

3. Παράταση προθεσμίας παράδοσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο :¨Προμήθεια προκατασκευασμένων WC δύο θέσεων για τις ανάγκες του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου¨.

4. Παράταση προθεσμίας παράδοσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο :¨ Προμήθεια υλικών περίφραξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο για την λειτουργία του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου ¨.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος