Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 15ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 15ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2019 11:56

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ

1. Απαλλαγή υπολόγου για το υπ’αρ. 154/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής εξόδων μελέτης σε έργο προμελέτης επέκτασης συμπλήρωσης δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μοιρών

2. Απαλλαγή υπολόγου για το υπ’αρ. 101/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση κόμβου Πιτσιδίων-Ματάλων

3. Απαλλαγή υπολόγου για το υπ’αρ. 118/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ηλεκτροδότησης κτηρίου Πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες

4. Απαλλαγή υπολόγου για το υπ’αρ. 177/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ηλεκτροδότησης χώρου στάθμευσης οχημάτων Δ. Φαιστού

5. Καθορισμός όρων διεξαγωγής διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην θέση ΤΑΡΑΤΣΕΣ

6. Καθορισμός όρων διεξαγωγής διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη θέση Λιβάδεια ΤΚ Φανερωμένης.

7. Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού.

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη- κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τ.Κ. Σίβα».

9. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 8.157,41 ευρώ από τον ΚΑ 70.7325.0001 με τίτλο «Επέκταση φωτισμού για μονάδα pellet» μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 25.7325.0001 «ηλεκτροδότηση Γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά στη θέση ¨Μέσα Βρύσ稻

10. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», στα πλαίσια διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση αγροτικών και δημοτικών δρόμων του Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 48.387,10 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 60.000,00 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%, με την Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, καθώς και την συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων», προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 127: «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο» του Ν. 4412/2016, ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής και κατά της διακήρυξης.

11. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», στα πλαίσια διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 32.257,81 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 39.999,68 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%), με την Διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού, καθώς και την συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων», προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 127: «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο» του Ν. 4412/2016, ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής και κατά της διακήρυξης.

12. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντατσσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού σύνταξη της διακήρυξης διαγωνισμού της προμήθειας υλικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Φαιστού.

13. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντατσσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού σύνταξη της διακήρυξης διαγωνισμού της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση αγροτικών και δημοτικών δρόμων του Δήμου Φαιστού.

14. Έγκριση της με αρ. 17/2019 μελέτης του έργου: Ανακατασκευή ρολογιού Τ.Κ. Πόμπιας- καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού».

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg