Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 10ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 10ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2019 11:42
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-4-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην περιοχή «Καβούσα» Δ.Κ. Πηγαϊδακίων», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 30.645,16 σε Ευρώ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος.

2. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στην θέση Κατω Χώρι (πλατεία) της Τ.Κ. Βώρων Δήμου Φαιστού.

3. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ν.2 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ) για το έργο « αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φαιστού»

4.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού λόγω λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Φαιστού και ανάληψης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων όπως προέκυψαν μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εκκαθάρισης της επιχείρησης

5. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg