Πρόσκληση 8ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2019 10:08
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 


ΘΕΜΑΤΑ
1. Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2019, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
2. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού»

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ