Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 39ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 39ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020 14:46
Την ΤΡΙΤΗ 15-12-2020 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με τηλεδιάσκεψη, με ώρα έναρξης 12:30, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βοριζίων», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2. Έγκριση 1ου Σ.Π. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας Αρχιτεκτονικών της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του» - έγκριση χρόνου συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της συμπληρωματικής σύμβασης.

3. Έγκριση 1ου Σ.Π. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΗΛΜ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του» - έγκριση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της συμπληρωματικής σύμβασης.

4. Έγκριση 1ου Σ.Π. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΣΤΑΤΙΚΩΝ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του» - έγκριση συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της συμπληρωματικής σύμβασης.

5. Έγκριση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ» - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού .

6. Αποδοχή χρηματοδότησης για συμπληρωματικές εργασίες στους βοηθητικούς χώρους του ανοικτού θεάτρου Ζαρού – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020  του δημου φαιστου για την πρόσληψη προσωπικού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19.

8. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της  υπ’ άρ.1406/2019  οριστικής απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

9. Έγκρισή προγραμματικής συμβάσης ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ με το ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗ ΦΤΕΡΙΑ» και ορισμός 1 μέλους κοινής επιτροπής με αναπληρωτή.

10. Έγκριση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗ «ΦΤΕΡΙΑ»» - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού .

11. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την διόρθωση κωδικού εξόδων με τίτλο  Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020  του Δήμου Φαιστού  για την ΜΕΛΕΤΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

12. Έγκριση της υπ΄ αριθμό 39/2020 μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ», καθορισμός του τρόπου ανάθεσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

13. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φαιστού και της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο ¨ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ»

14. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λογω μείωσης των εσόδων τους προκειμένου να καλύψουν έκτακτες & επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου covid-19, καθώς & λοιπές δαπάνες τους – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020    , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

15. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων για παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δημοσιευμένων προσκλήσεων από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

16. “προμήθεια υλικών ύδρευσης και άρδευσης” με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης (χρηματοδότηση από  2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» του ΥΠ.ΕΣ.).

 

17. Έγκριση του  1ου ΑΠΕ για την σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου τοπικής κοινότητας Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».

18. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  και υποβολής της πράξης με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του δήμου Φαιστού

19.Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια  ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Φαιστού» στην πρόσκληση ΑΤ 12 με τίτλο «δράσεις ηλεκτροκίνησης στους δήμους».

20.Έγκρισή προγραμματικής συμβάσης ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ με το ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ Γαλίας στην θέση ΄΄ Σφακάκια –Λουριά» και ορισμός 1 μέλους κοινής επιτροπής με αναπληρωτής.

21. Εξωδικαστικός συμβιβασμός για τις αγωγές Γ.Α.563/νΤΜ/62/2020

22. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ από ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 6ης απριλιου 2019 στο δημοτικο οδικο δικτυο του δημου φαιστου (ΚΑΤΑΣΚΕΥεσ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ,εισηγηση στο δημοτικο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

23.ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ από ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 6ης απριλιου 2019 στο δημοτικο οδικο δικτυο του δημου φαιστου (μελετεσ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020, εισηγηση στο δημοτικο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

24. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας, έγκριση του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων  του διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «» για το έτος 2020, εκτιμώμενης αξίας: ποσό 59.516,13 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24%, και συνολικής αξίας: ποσό 73.800,00 σε Ευρώ με το ΦΠΑ 24%.

25. Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πέντε προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας»,  με εκτιμώμενη αξία  80.645,16 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

26. Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου»,  με εκτιμώμενη αξία 129.032,26 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

27. Διαγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Φαιστού, λόγω παραγραφής τους (λόγω παρέλευσης 5 ετίας).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg