Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 36ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 36ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 12:56
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (δια ζώσης ) την 24-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2021 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.

2. Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του ΚΔΑΠ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) δομή που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ¨εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020. (κωδικός ΟΠΣ 72572 κωδικός δομής 829).

3. Tροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων 15.6041.0004 και 15.6054.0002 λόγω covid-19, εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο.

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΡΟΥ».

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

6. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας, έγκριση του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» για το έτος 2020, εκτιμώμενης αξίας: ποσό 44.885,00 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24%, και συνολικής αξίας: ποσό 55.657,40 σε Ευρώ με το ΦΠΑ 24%.

7. Έγκριση Πρακτικού Ι - κατακύρωση της από 16.11.2020 διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευση (άρθρο 269.δ Ν4412/2016) του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ‘ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», προϋπολογισμού: 252.774,00 € (με Φ.Π.Α.)

8. Έγκριση Πρακτικού Ι – κατακύρωση του από 17.08.2020 συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης της «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Ανάπτυξης Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Φαιστού» προϋπολογισμού: 59.492,84 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για τη δημιουργία νέου Κ.Α. Έξοδών με τίτλο «προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού», εισήγηση στο ΔΣ

10.Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου (Κοινωνικού Λειτουργού) με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας ενός έτους με δυνατότητας ανανέωσης για την κάλυψη των αναγκών της ολοκλήρωσης φροντίδας (Ο.Φ.ΗΛΙ.) στο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ» της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007972.

11. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού ως προς τους Κ.Α. εξόδων για τη «συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμός σταδίου Μοιρών»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg