Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 13:42

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: κατασκευή ξενώνα συλλόγου ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

2.Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Πλουτής της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ´ αριθμό 1 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών», και του υπ´ αριθμό 2 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Φαιστού» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
4. Τροποποίηση κα συμπλήρωση της με αρ. 225/2019 απόφαση Οικονομικής επιτροπής αναφορικά με την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μοιρών», σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ. 14099/2019/22-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Εκπροσώπηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού κατά την εκδίκαση της αγωγής με αρ. 471/2019 του Γ΄ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων την 19-03-2020.
6. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. πρωτ. 1609/23-12-2019 πράξης καταλογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
7. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό 1878 Πλατεία Νεάρχου 10.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg