Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 38ης 2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 38ης 2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 03 Δεκέμβριος 2021 14:38
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486, αρ. φυλ. 5401 /20-11-2021.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση (Ι) και (ΙΙ) πρακτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ "

 

2. Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « προμήθεια υλικών άρδευσης Τ.Κ. Μαγαρικαρίου».

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΡΟΥ».

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο: «Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο παλαιό δημοτικό σχολείο Πηγαϊδακίων».

5. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού οικονομικού έτους 2022 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής κωδ. 6604

7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής κωδ. 29270

8. Συμπλήρωση της υπ' αρ. 366/2021 Απόφασης Ο.Ε. περί της χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΣΤΑΡΟΥ»
9. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κα Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ871 με Κ.Α. 2020ΣΕ87100000) προϋπολογισμού 1.132.359,33 € με ΦΠΑ.

10. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κα Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ871 με Κ.Α. 2020ΣΕ87100000) προϋπολογισμού 1.202.222,48 € με ΦΠΑ.

11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κα Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ871 με Κ.Α. 2020ΣΕ87100000) προϋπολογισμού 859.305,41 € με ΦΠΑ.

12. Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση χώρου των πηγών περιοχής Σκαρόνερο της κοινότητας Βοριζίων του Δήμου Φαιστού».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου Κ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg