Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 36ης 2021 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 36ης 2021 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 08 Νοέμβριος 2021 14:26
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/5-11-2021 (ΦΕΚ 5138)

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με τίτλο « μελέτες ωρίμανσης (διοικητικό κέντρο Μεσσαράς)».

 

2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ»


3. Έγκριση μελέτης και παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης της «ειδική χωροταξική μελέτη ανάπτυξης παραλιακού μετώπου του δήμου Φαιστού»

4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»,

5. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΒΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του που θα στελεχώσει την κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

6. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του που θα στελεχώσει την κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του που θα στελεχώσει την κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
8. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»,ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του που θα στελεχώσει την κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»,ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του που θα στελεχώσει την κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.

11. Εκπροσωπήσει από το νομικό σύμβουλο του Δήμου Φαιστού στη συζήτηση της με Γ.Α. 2217/νΤΜ/353/2021 αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

12. Την μην εκπροσωπήσει από το νομικό σύμβουλο του Δήμου Φαιστού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατά τη συζήτηση της με Γ.Α. ΑΣΦ/1343/2021 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων την 11-02-2022 ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή συζήτηση.
13. Την έγκριση πρακτικού ΙΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗ «ΦΤΕΡΙΑ».

14. Την έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ"

15. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή ακινήτων, για καθορισμό τιμής μονάδας για την αποζημίωση ακινήτων.

16. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Ζαρού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

17. Την μην ασκήσει έφεσης ή άλλου ένδικου μέσου κατά της υπ' αριθμ. 47/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών.
18. ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α.Ε. 25.6264.0001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» - 75η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

19.Αποδοχή χρηματοδότησης με δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «προμήθεια στεγάστρου από δομικό χάλυβα για το 2ο δημοτικό σχολείο Μοιρών», 76η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

20. Έγκριση πρακτικού 2ου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ».

21.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση Αι Γιάννη του Δήμου Φαιστού

22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού.

23. Έγκριση μελέτης και παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης της «φυτοτεχνική μελέτη Πλατείας Μοιρών Δήμου Φαιστού».

24. Έγκριση μελέτης και παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης «έλεγχος στοιχείων βιοκλιματικής και φωτοτεχνικής επάρκειας των κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες της μελέτης διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου και μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg