Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 39ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 39ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2020 14:08

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 15/12/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 15-12-2020  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 15581/11-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Σχολείου 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών του Δήμου Φαιστού»,  με εκτιμώμενη αξία 86.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σύμφωνα με  την 11/2017 (1η τροποποίηση 15-7-2020/42111 της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ)

Γ.

Νικολιδάκης

3

Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βοριζίων», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Γ.

Νικολιδάκης

4

Έγκριση 1ου Σ.Π. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας Αρχιτεκτονικών της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση 1ου Σ.Π. - 1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας Αρχιτεκτονικών της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του». Ορθή Επανάληψη

Γ.

Νικολιδάκης

6 Έγκριση 1ου Σ.Π. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΗΛΜ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση 1ου Σ.Π. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΗΛΜ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».

Γ.

Νικολιδάκης

8

Έγκριση 1ου Σ.Π. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΣΤΑΤΙΚΩΝ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».

Γ.

Νικολιδάκης

9 Έγκριση 1ου Σ.Π. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΣΤΑΤΙΚΩΝ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».Ο.Ε

Γ.

Νικολιδάκης

10 Έγκριση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ» - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού .

Γ.

Νικολιδάκης

11

Αποδοχή χρηματοδότησης για συμπληρωματικές εργασίες στους βοηθητικούς χώρους του ανοικτού θεάτρου Ζαρού – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

12

Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020  του δημου φαιστου για την πρόσληψη προσωπικού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19, εισήγηση στο ΔΣ.

Γ.

Νικολιδάκης

13

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων  κατά της  υπ’ άρ.1406/2019  οριστικής απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Γ.

Νικολιδάκης

14

Έγκρισή προγραμματικής συμβάσης ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ με το ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗ ΦΤΕΡΙΑ» και ορισμός 1 μέλους κοινής επιτροπής με αναπληρωτή

Γ.

Νικολιδάκης

15

Έγκριση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗ «ΦΤΕΡΙΑ» - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού .

Γ.

Νικολιδάκης

16

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την διόρθωση κωδικού εξόδων με τίτλο  Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020  του Δήμου Φαιστού  για την ΜΕΛΕΤΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

17

Έγκριση της υπ΄ αριθμό 39/2020 μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ», καθορισμός του τρόπου ανάθεσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Νικολιδάκης

18

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φαιστού και της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο ¨ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ»

Γ.

Νικολιδάκης

19

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λογω μείωσης των εσόδων τους προκειμένου να καλύψουν έκτακτες & επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου covid-19, καθώς & λοιπές δαπάνες τους – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020    , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

20

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων για παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δημοσιευμένων προσκλήσεων από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

21

Καθορισμός των ορών  για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο “προμήθεια υλικών ύδρευσης και άρδευσης” με τη διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης (χρηματοδότηση από  2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» του ΥΠ.ΕΣ.).

Γ.

Νικολιδάκης

22

Έγκριση του  1ου ΑΠΕ για την σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου τοπικής κοινότητας Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

23

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  και υποβολής της πράξης με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του δήμου Φαιστού» στην πρόσκληση ΑΤ 12 με τίτλο «δράσεις ηλεκτροκίνησης στους δήμους».

Γ.

Νικολιδάκης

24

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια  ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Φαιστού» στην πρόσκληση ΑΤ 12 με τίτλο «δράσεις ηλεκτροκίνησης στους δήμους».

Γ.

Νικολιδάκης

25

Έγκρισή προγραμματικής συμβάσης ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ με το ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ Γαλίας στην θέση ΄΄ Σφακάκια –Λουριά» και ορισμός 1 μέλους κοινής επιτροπής με αναπληρωτή.

Γ.

Νικολιδάκης

26

Εξωδικαστικός συμβιβασμός για τις αγωγές Γ.Α.563/νΤΜ/62/2020

Γ.

Νικολιδάκης

27

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ από ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 6ης απριλιου 2019 στο δημοτικο οδικο δικτυο του δημου φαιστου (ΚΑΤΑΣΚΕΥεσ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ,εισηγηση στο δημοτικο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γ.

Νικολιδάκης

28

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ), ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ από ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 6ης απριλιου 2019 στο δημοτικο οδικο δικτυο του δημου φαιστου (μελετεσ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 , εισήγηση στο ΔΣ

Γ.

Νικολιδάκης

29

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας, έγκριση του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων  του διαγωνισμού και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια τεσσάρων προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας Βοριζίων» για το έτος 2020, εκτιμώμενης αξίας: ποσό 59.516,13 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24%, και συνολικής αξίας: ποσό 73.800,00 σε Ευρώ με το ΦΠΑ 24%.

Γ.

Νικολιδάκης

30

Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πέντε προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας»,  με εκτιμώμενη αξία  80.645,16 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Γ.

Νικολιδάκης

31

Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου»,  με εκτιμώμενη αξία 129.032,26 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Γ.

Νικολιδάκης

32

Διαγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Φαιστού, λόγω παραγραφής τους (λόγω παρέλευσης 5 ετίας).

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg