Αποφάσεις 24ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Τετάρτη, 26 Αύγουστος 2020 14:14

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 12/08/2020

 

Η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση στις 12-08-2020, ημέρα  Τετάρτη με έναρξη στις 09:00  και λήξη στις 13:00 ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9549/11-8-2020 Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10 και επιδόθηκε γνωστοποιήθηκε στα μέλη της.

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση χορήγηση παράτασης υποβολής των προσφορών στο συνοπτικό διαγωνισμό για την «Ειδική Χωροταξική Μελέτη Ανάπτυξης Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Φαιστού»

Γ.

Νικολιδάκης