Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 16ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 16ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 10:13

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 15/06/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 15-6-2020 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 6714/11-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας ( μέχρι 4 μήνες )    για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο δήμο μας και την ανάγκη περιορισμού  της διασποράς του κορωνοιού  COVID-19   με βάση τις διατάξεις της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-3-2020.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Αντικατάσταση προσωπικού καθαριότητας μετά από οικειοθελή αποχώρηση συμβασιούχου που είχε προσληφθεί  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο δήμο μας και την ανάγκη περιορισμού  της διασποράς του κορωνοιού  COVID-19   με βάση τις διατάξεις της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-3-2020.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Την έγκριση για την μετακίνηση του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 5755 ECONIC στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο «Λινάρδος», στην Χαλκίδα.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Τροποποίηση Π/Υ οι. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία ΚΑ εξόδων και εφαρμογή των διατάξεων  περί προστασίας προσωπικών δεδομένων  (GDPR-DPO), εισήγηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

5

Παράταση προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  και ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ για την «Συντήρηση  Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών».

Γ.

Νικολιδάκης

6 Συγκρότηση συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης) διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής έτους 2020 και για δυο (2) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ποσό των 25.806,36  σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας ποσό των 31.999,89 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

7

α: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού (ανά μήνα) της δημοσίας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής έτους 2020 και για δυο (2) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 

β: Ορισμός της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την διοίκηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής έτους 2020 και για δυο (2) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών .

Γ.

Νικολιδάκης

8

Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοιρών».

Γ.

Νικολιδάκης

9 Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την συζήτηση της ΑΓ414/2018 αγωγής στο Τριμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, την 30/07/2020 .

Γ.

Νικολιδάκης

10

Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την συζήτηση της ΑΓ407/2018 αγωγής στο Τριμελές  Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, την 30/07/2020 .

Γ.

Νικολιδάκης

11

Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την συζήτηση της ΠΓ601/2019 προσφυγής στο Μονομελές  Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, την 23/07/2020.

Γ.

Νικολιδάκης

12

Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 87627 του Υποέργου Μελέτες Ωρίμανσης» Α/Α 1 της Πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς» με κωδικό MIS 5022171.

Γ.

Νικολιδάκης

13

Διόρθωση τίτλου στο ορθό κωδικού αριθμού εσόδων 1322.0042 και εξόδων 64.7413.0008  του Π/Υ οικ. έτους  2020 του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

14

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία του Κ.Α εξόδων 00.6453.0002 με τίτλο « συνδρομή πρόσβασης στους σταθμούς αναφοράς του δικτύου JGC-NET της εταιρίας  JGC για ένα έτος».

Γ.

Νικολιδάκης

15

Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων –τροποποίηση Π/Υ 2020.

Γ.

Νικολιδάκης

16 Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Αγλαΐας Ζώης υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

17

Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

18

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 ως προς τον ΚΑ εξόδων για συντήρηση Γυμνασίου Μοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης

19

Mείωση μισθώματος λόγω του covid-19.

Γ.

Νικολιδάκης

20

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»,  κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής έτους 2020 και για δυο (2) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ποσό των 25.806,36  σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας ποσό των 31.999,89 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg