Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 4ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 4ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2020 10:14

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 25/02/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 25-02-2020 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 2048/21-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Εκπροσώπηση από τον Νομικό σύμβουλου του Δήμου Φαιστού  στο   Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατά τη συζήτηση της ΓΑ ΑΣΦ. /47/2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την 28-2-2020

Γ.

Νικολιδάκης

2

Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση Δημοτικού Δρόμου Κοινότητας Γρηγοριάς .

Γ.

Νικολιδάκης

3

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων /σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)», για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, Αορίστου Χρόνου - εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Φαιστού, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 15.270,00 σε Ευρώ, και συνολικής αξίας: ποσό των 18.934,80 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

5

Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)», για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, Αορίστου Χρόνου - εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Φαιστού, για το έτος 2020, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 15.270,00 σε Ευρώ, και συνολικής αξίας: ποσό των 18.934,80 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

6

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)», για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, Αορίστου Χρόνου - εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Φαιστού, για το έτος 2020, εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 15.270,00 σε Ευρώ, και συνολικής αξίας: ποσό των 18.934,80 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « αποκατάσταση βατότητας του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δικτύου του Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

8

Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό 1878 Πλατεία Νεάρχου 10.

Γ.

Νικολιδάκης

9 Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2020.

Γ.

Νικολιδάκης

10

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων («γνωμοδοτικά όργανα») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2020.

Γ.

Νικολιδάκης


11
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων («γνωμοδοτικά όργανα») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2020. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γ.

Νικολιδάκης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg