Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 3ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 3ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020 14:21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 04/02/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 04-02-2020 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 1182/31-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Μερική ανάκληση της υπ΄ αριθμό 42/2019 Α.Ο.Ε. και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

2

Μερική ανάκληση της υπ΄ αριθμό 43/2019 Α.Ο.Ε. και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας ποσό των 32.258,06 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας ποσό των 39.999,99 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

4 Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας ποσό των 32.258,06 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας ποσό των 39.999,99 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

5

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου («γνωμοδοτικό όργανο») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας ποσό των 32.258,06 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας ποσό των 39.999,99 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg