Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 2ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 2ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020 13:30

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 28/01/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 28-01-2020 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 331/13-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: κατασκευή ξενώνα  συλλόγου ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης ¨Το Μέλλον¨», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Σ.

Φανουράκη

2

Ανάδειξη οριστικού ανάδοχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Πλουτής της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού».

Σ.

Φανουράκη

3

Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ´ αριθμό 1 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών», και του υπ´ αριθμό 2 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Φαιστού» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Σ.

Φανουράκη

4 Ακύρωση της με αρ. 225/2019 απόφαση Οικονομικής επιτροπής αναφορικά  με την έγκριση των όρων διακήρυξης  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μοιρών», σύμφωνα με το υπ’αρ. πρωτ. 14099/2019/22-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Σ.

Φανουράκη

5

Εκπροσώπηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού κατά την εκδίκαση της αγωγής με αρ. 471/2019 του Γ΄ Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Χανίων  την 19-03-2020.

Σ.

Φανουράκη

6

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων  κατά της αρ. πρωτ. 1609/23-12-2019 πράξης καταλογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Σ.

Φανουράκη

7

Καθορισμός των όρων  για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό 1878 Πλατεία Νεάρχου 10.

Σ.

Φανουράκη 

Χάρτης περιοχής

map.jpg